Model : Chen Zhi, Lisa Winter
Cinematographer : Shoichiro Kato
Stylist : Tomoko Kojima
Hair : MIKIO
 Make-up : Suzuki​​​​​​​
Art Direction : Yuji Takagi
Design : Shigeki Kondo​​​​​​​
press : Shiori Yoshioka, Marina Yamaura, Rinka Mikami
Back to Top